SOTE szakértői vélemény

 

Szakértői vélemény

a ” VICARDIO Heart Portrait” készülékrőlA  feladat körvonalazása

A ” VICARDIO  Heart  Portrait” készülék (Energy-Lab Technologies GmbH, BurchardstraBe 21, 20095 Hamburg, Germany; gyártó: getemed AG, Oderstr. 59, 14513 Teltow, Germany) a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetében (igazgató: Dr. Kollai Márk, egyetemi tanár) került kipróbálásra. A VICARDIO-készülék működésének alapja az EKG komplex analízise és a szívfrekvencia variabilitásának mérése.

A szakértő Humán Élettanai Intézet több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a fenti metodikák alkalmazásában (1. csatolt referenciák). A VICARDIO-készülék vizsgálata során az avval mért, különféle értékeket a saját készülékeinkkel nyert adatokkal vetettük egybe. Az összehasonlító mérések során használt, saját referencia-eszközök a következők voltak: Marquette MAC VU (Marquette Elektronics, Inc Milwaukee, WI, USA) 12 csatomás stressz-EKG  és WinCPRS  szívfrekvencia-analizáló program  (Absolute Aliens Oy , Turku, Finland).

Elméleti háttér

Elektrokardiogram (EKG)

A VICARDIO-készülék részben egy hagyományos EKG-készülék, amely regisztrálja  és értékeli az EKG-görbe hullámainak jellegzetességeit, azok amplitúdóját, az egyes funkcionális szakaszok hosszát és az izoelektromos vonalhoz viszonyított helyzetét, illetve bizonyos hullám-amplitúdók arányát. Ennek megfelelően a VICARDIO-készülék meghatározza, és táblázatban összegzi a következő paramétereket: PQ-intervallum, QRS- időtartam, QT -intervallum, ST-szegmens deviáció, a P-, Q-, R-, S- és T -hullámok amp- litúdója, a T/R- és Q/R-hányadosok. A normálistól való eltérést a táblázat adott elemének megváltozott színe jelzi. A VICARDIO-készüléknek a hagyományos kiértékelési módszerekhez képest új funkciója abban áll, hogy az EKG-görbe különböző paramétereinek komplex értékelése alapján az esetleges eltéréseknek megfelelően, négy tájékoztató jellegű kategóriát állít fel. Az EKG-görbe jellegzetességei alapján a szív funkcionális állapota lehet: 1) normális; 2) enyhén eltérő; 3) jelentősen eltérő vagy 4) súlyosan eltérő. Az egyes funkcionális állapotokat a képernyőn megjelenő szimbólumok jelzik. Az összefoglaló értékelés az “ideális szív” modelljével való összehasonlítás alapján történik. Az ideális szív paraméterei egészséges kontrollalanyokon végzett mérések alapján kerültek meghatározásra. A szív funkcionális állapotának minősítésével a VICARDIO- készülék nem határoz meg pathomechanizmust, így a funkció romlásának számos eltérő oka lehet, úgy mint ritmuszavar, vezetési zavar, coronaria-betegség, cardiomyopathia, szívbillentyű-működési zavar, carditis vagy bármilyen okból kialakuló szívelégtelenség. Ennek megfelelően a VICARDIO-készülék nem ad diagnózist, csupán jelzi annak tényét, hogy további kardiológiai kivizsgálás szükséges.

Szívfrekvencia variabilitás (heart rate variability -HRV)

A VICARDIO – készülék használhatóságát bővíti, és effektivitását fokozza  az   egyidejüleg meghatározott HRV -profil. A szívfrekvencia variabilitása a cardiális sympathicus és parasympathicus aktivitás függvénye. A HRV -paraméterek meghatározásának klinikai jelentőségét az a megfigyelés nyomatékosítja, amely szerint szignifikáns összefüggés áll fenn a cardiális autonóm idegrendszer működése és a kardiovaszkuláris mortalitás között, beleértve a hirtelen szívhalál bekövetkezését. A multicentrikus vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy a lethalis arrythmiák előfordulása együtt jár a cardiális sympathicus aktivitás fokozódásával, vagy a vagus-aktivitás csökkenésével, azaz a sympatho-vagalis egyensúly eltolódásával. Így felmerült az igénye egy olyan, egyszerű -tehát széles körben alkalmazható -módszer kifejlesztésének, amely kvantitatívan jellemzi a cardiális sympathicus és parasympathicus aktivitást illetve annak arányát. A HRV egy ilyen módszer, amelynek egyszerű alkalmazhatósága elősegítette annak gyors elterjedését és széles körű alkalmazását. A VICARDIO egy olyan készülék, amely egyszerre szolgáltat EKG- és HRV -analízist. A HRV analízise az idő- és frekvenciatartományban egyaránt történik.

Időtartományban mért HRV paraméterek

Az időtartományban történő analízis az egymást követő QRS-komplexumok detektálása alapján történik, amennyiben azok normális(N), azaz a szinuszcsomóban keletkezett ingerületek (NN-intervallum). A legegyszerűbb paraméter az NN-intervallumok standard deviációja (SDNN). Az SDNN a teljes variancia mértéke, tehát tükrözi a lassú (sympathicus) és gyors (vagus) hatású autonóm idegrendszeri aktivitások következményeit. A csupán gyors, tehát parasympathicus eredetű hatásokat a pNN50 és pNN100 paraméterek tükrözik, amelyek az összes NN-intervallum százalékában adják meg azokat az egymást követő NN-intervallumokat, amelyek 50 illetve 100 ms-nál hosszabb időtartammal különböznek egymástól.

Frekvenciatartományban mért HRV paraméterek

Az NN-intervallumok értékének időbeli egymásutánja az ún. tachogram-görbét adja. A tachogram időben változik, és ez a komplex jellegű változás különféle frekvenciakom- ponensekre bontható. A tachogram-görbe teljesítménysűrűség-spektrum analízise megadja, hogy a teljesítmény hogyan oszlik meg az egyes frekvenciák függvényében. A három leggyakrabban használt frekvenciatartomány a ” very low .frequency ” (VLF -_< 0,04 Hz), a ” low .frequency ” (LF-0,04-0,15 Hz) és a ” high .frequency “, (HF-0,15-0,4 Hz) tartomány. A HF-teljesítmény a parasympathicius aktivitás szintjét tükrözi; az LF- és VLF-teljesítmények kialakításában szerepet játszanak mind a parasympathicus, mind pedig a sympathicus hatások.

VICARDIO-készülék meghatározza az egyes tartományokba eső teljesítményt az összteljesítmény arányában. A matematikai algoritmus, amely alapján a teljesítmény számolása történik, a hasonló, használatban lévő készülékek esetében lényegében azonos. A VICARDIO-készülék esetében újdonság, hogy a mért HRV-indexek alapján meghatározásra kerül egy ún. “stressz-érték”. Ez a stressz-érték tágabb értelemben fogalmazódik meg, és alatta minden olyan élettani vagy kóros folyamat hatása értendő, amely a szív autonóm idegrendszeri szabályozását befolyásolja. Ez lehet pszichés stressz, fizikai munka és különféle patológiás, elsősorban kardiológiai illetve kardiovaszkuláris kórfolyamatok. Ezek között kitüntetett figyelmet érdemel a coronaria   betegség. A stressz-érték, százalékban kifejezve, négy kategóriában kerül feltüntetésre:
alacsony, emelkedett, magas, és nagyon magas érték.
Szívportré

A VICARDIO- készülék az EKG- és HRV- adatok alapján egy ún.”szívportré”-t
(cardiac portrait) készít. A szívportré egy “pillanatfelvételnek” fogható fel, amely háromdimenziós, színes grafikával érzékelteti a “szívfunkció” pillanatnyi állapotát. Itt a szívfunkció alatt azok az élettani vagy kóros mechanizmusok manifesztációja értendő, amely az EKG-görbe és a HRV -paraméterek regisztrálása, mérése és értékelése alapján értelmezhetők. A szívportré alakjának és a különböző területek színeinek változása segíti a vizsgáló orvost a kóros állapot meglétének, illetve súlyosságának megítélésében, valamint az állapot változásának nyomon követésében.

Értékelő mérések

A VICARDIO-készüléket 32 alany vizsgálata során használtuk, olyan módon, hogy ugyanazt az alanyt illetve beteget vizsgáltuk az általunk használt készülék (Marquette MacVU) illetve szoftver (WinCPRS) alkalmazásával, majd közvetlenül ezt követően a VICARDIO-készülékkel. A vizsgált alanyok életkora 20 és 72 év között változott; fele- fele arányban szerepeltek nők és férfiak. Az alanyok megoszlása a következő volt: 12 egészséges kontroll, valamint 5 essentiális hipertóniában, 8 diabetes mellitusban (NIDDM) és 7 coronaria-elégtelenségben szenvedő beteg. Az elméleti bevezetőben fel- sorolt EKG- és HRV -paraméterek mérése és összehasonlítása alapján a különféle paraméterekre vonatkozó variancia-koefficienst (a különbség az átlag százalékában kifejezve) az EKG-paraméterek esetében 5-8 %-nak, míg a HRV-paraméterek esetében 5-10 %-nak találtuk. Ugyanazon adatok korrelációs analízise során a korrelációs koefficiens értéke az EKG-paraméterek esetében r=0,72 és 0,96 között; a HRV-paraméterek esetében r= 0,80 és 0,98 között változott.

Összefoglaló értékelés

A VICARDIO-készülékkel kvantitatívan mérhető EKG- és HRV-paraméterek kíváló egyezést mutattak a saját műszerekkel mért értékekkel (CV= 5-10 %; r= 0,72- 0,98 a különböző paraméterekre). A szoftver felhasználóbarát, könnyen működtethető, egyértelmű utasítások alapján dolgozik. A VICARDIO-készülék újdonsága a szívportré. A szívportré. A szívprtré formájában koncentráltan megjelenített információ segíti a vizsgálót a kvalitatív értékelésben. A kvalitatív mutatókban jelentkező eltérések alapján további, szakorvos által végzett vizsgálatok javasolhatók. Fentiek alapján a VICARDIO-készülék kiválóan alkalmasnak tűnik a prevencióban történő felhasználásra, szűrővizsgálatok, illetve a munka-alkalmassági és foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok végzésére.

2005. december 9.

Dr .Kollai Márk
orvos, villamosmérnök, egyetemi tanár az MTA doktora

 

 

válogatott közleményei

2000-2005

Lénárd Zs., Studinger P ., Kováts Zs., Reneman R., Kollai M.: Comparison of aortic arch and carotid sinus distensibility -relation to baroreflex-sensitivity. Autonomic Neuroscience. 92: 92-99, 2001.

Visontai Zs., Lénárd Zs., Studinger P ., Rigó J ., Kollai M. : Impaired baroreflex function during pregnancy is associated with stiffening of the carotid artery .U/trasound in Obstetrics and Gynec%gy. 20: 364-369, 2002.

Ligeti L.~ Miklós Zs.~ Ivanics T.~ Roemen T.H.M.~ Van der Vusse G.J.~ Szekeres M.~ Kemecsei P .~ Tóth A.~ Kollai M.: Time related changes in calcium handling in the isolated ischemic and reperfused rat heart. Journal of Molecular Cellular Cardiology. 34(6): A39-A39~ 2002.

Studinger P ., Lénárd Zs., Kováts Zs., Kocsis L., Kollai M.: Static and dynamic changes in carotid artery diameter during and after strenuous exercise. Journal of Physiology. 550(2): 575-583,2003.

Lénárd Zs., Studinger P ., Mersich B., Kollai M.: Static versus dynamic distensibility of the carotid artery in coronary artery disease. Cardiologica Hungarica. 34: 2- 7 , 2004.

Studinger P ., Mersich B., Lénárd Zs., Somogyi A., Kollai M.: Effect of Vitamin E on carotid artery elasticity and baroreflex gain in young, healthy adults. Autonomic Neuroscience. 113(1-2): 63- 70, 2004.

Mersich B., Rigó J.Jr., Lénárd Zs., Studinger P., Visontai Zs., KoUai M.: Carotid artery stiffening does not explain baroret1ex impairment in preeclampsia. Clinical Science. 107(4): 407-413, 2004.

Lénárd Zs., Studinger P ., Mersich B., Kocsis L., Kollai M.: Maturation of cardio-vagal autonomic function from childhood to young adult age. Circulation. 2004; 110(16):2307-12.

Lénárd Zs., Studinger P ., Mersich B., Pavlik G., Kollai M.: Cardiovagal autonomic function in sedentary and trained offspring ofhypertensive parents. Journal of Physiology 565.3: 1031-1038, 2005.

Studinger P , Lénárd Zs, Mersich B, Reusz Gy , Kollai M: Determinants of baroreflex function injuvenile end-stage renal disease. Kidney International (In press) 2006.Itt üzenhet

oxigénes víz mágnesterápia szívmérés méregtelenítés egészség